Jaksche

Serijska proizvodnja

Obilježje svake serijske proizvodnje je ponovljena tačnost u procesu i kvalitetu.

Snabdijevamo mnogobrojne proizvođače originalne opreme serijskim dijelovima od male do srednje veličine.

DIGITALNA PROIZVODNJA

Digitalna proizvodnja

U preduzeću Jaksche već je u potpunosti stigla digitalizacija pametnim sistemima upravljanja. Na taj način se efikasno vrši umrežavanje i upravljanje procesima u konstrukciji, izradi alata, serijskoj proizvodnji i obezbjeđenju kvaliteta. Dodatan recept uspjeha leži u obučavanju i usavršavanju mladih stručnjaka.

Serijska proizvodnja

Najrazličitije tehnologije za serijske plastične dijelove

Jaksche koristi za proizvodnju serijskih plastičnih dijelova najrazličitije varijante postupaka kao što su koncepti injektiranja. Zahvaljujući temeljnim tehnološkim kompetencijama naših radnika našim klijentima možemo da ponudimo serijsku proizvodnju kao kompletno tehnološko rješenje. Pritom Jaksche može fleksibilno da pokrije širok opseg veličine serije, od 1 komada do nekoliko hiljada komada.

Tehnološki zahtjevni plastični dijelovi u dimenzijama do 13 metara dužine su majstorluk preduzeća Jaksche.

Ručna laminacija

Ručna laminacija je najtradiocionalniji postupak proizvodnje slojevitih struktura dijelova od kompozitnih vlakana.  Ovaj postupak je na osnovu najnižih troškova investicije i maksimalne slobode pri oblikovanju dijelova pogodan za manje serije veličine i kompleksnosti po želji. Tipični konstrukcioni dijelovi su čamci, posude, poklopci i prototipovi svih vrsta.

Pročitaj više

Kod ručne laminacije radnici rade spolja ka unutra: nakon nanošenja sredstva za razdvajanje na površinu kalupa vrši se premazivanje ili prskanje pokrivnog Gelcoat sloja. Čim želatira pokrivni Gelcoat sloj, u kalup se tehnikom mokro na mokro postavljaju slojevi tkanine od staklenih vlakana, ugljenih vlakana, aramidnih vlakana i prirodnih vlakana pomoću ručnih valjaka, valjaka za žljebove ili četkica. Određenim redoslijedom koji je označen mogu se još umetnuti dodatni posebni materijali kao što su sendvič ploče ili lagano jezgro od pjene ili saća. Tek kombinacijom vlakana i plastike i čvrstim povezivanjem plastične matrice sa vlaknima mogu se proizvoditi dijelovi visoke opteretljivosti za kamione, karavane, mašine za zemljane i poljoprivredne radove.

Otvrdnjavanje laminata vrši se bez pritiska na sobnoj temperaturi. Određenim sistemima smole su potrebne veće temperature za optimalno prokaljivanje. U tom slučaju se dijelovi potom dodatno temperiraju u kalupu ili nakon istiskivanja iz kalupa.

Nakon potpunog prokaljivanja dijelova vrši se dalja obrada, npr. obrezivanje ivica, brušenje, lijepljenje.

Karakteristike postupka ručne laminacije

 • Niski troškovi investicije
 • Pogodan za male i srednje serije do otpr. 1.000 komada
 • Posude, obloge i prototipovi svih vrsta
 • Dijelovi za kamione, karavane, mašine za zemljane i poljoprivredne radove

Vakumska infuzija

Vakumska infuzija je jednostavan postupak injektiranja smole kako bi se proizvodili povoljni serijski plastični dijelovi ojačani vlaknima uz niske temperature obrade i smanjene pristike ubrizgavanja. Ovom tehnologijom mogu se bez problema efikasno proizvoditi veliki dijelovi karoserija, kao što su branici, oplate za kućište točka, poklopci motora i dekorativne oplate za unutrašnje i spoljašnje oblasti.

Pročitaj više

Prednost u odnosu na ručnu laminaciju je visoka ponovljivost. Kod vakuumske infuzije se pored jednodijelnog radnog kalupa koriste kalupa i vakuumska folija ili vakuumski poklopci koje je proizveo Jaksche od dvokomponentnog elastomera. Pored toga, postavljaju se mreža za sprovođenje smole i uređaji za zaptivanje, vrši se izjednačavanje prelaza i određivanje položaja držača kako bi se vakuumski poklopac pozicionirao na odgovarajuće mjesto.

Na različitim mjestima nalaze se ventili, preko jednih se usisava vakuum, preko drugih dotiče smola. Vazduh između folije ili vakuumskog poklopca se usisava i preko drugog priključka se pomoću stvorenog vakuuma injektira tečna smola u kalup.

Ovaj cjelokupni proces odvija se veoma kontrolisano. Laminacija se zapravao odvija samostalno kad se otvori slavina za protok smole i vakuum izvrši povlačenje smole u vlakna. I za ovo je potrebno stručno znanje i iskustvo. Kad se jednom uskladi ovaj proces, on garantuje uvijek iste dijelove što je veoma važno kod serije.

Karakteristike postupka vakuumske infuzije:

 • Srednji troškovi investicije
 • Pogodan za male i srednje serije do otpr. 3.000 komada
 • Manja težina kod iste čvrstoće dijela
 • Veličina dijela > 2m / veoma veliki 13 metara
 • Velike trodmenzionalne i kompleksno oblikovane strukture kompozitnih vlakana
 • Visokoprecizni dijelovi sa definisanom debljinom stijenke
 • Široka primjena proizvoda u oblasti proizvodnje vozila, čamaca i slobodnog vremena

Postupak Resin Transfer Moulding

Postupak Resin Transfer Moulding (RTM) razlikuje se od postupka vakuumske infuzije kod oblikovanja kalupa. Kod RTM postupka se alat sastoji od gornjeg i donjeg dijela kalupa. Dok se kod postupka vakuumske infuzije punjenje šupljine vrši uslijed priključka vakuuma, kod RTM postupka se matrica materijala injektuje u šupljinu pomoću natpritiska. Kod LRTM postupka se injekcija niskog pritiska vrši pomoću dodatnog vukuuma. RTM tehnologija koristi se u raznovrsnim granama industrije: građevinska industrija, proizvodnja vozila, čamaca i brodova, sanitarna tehnika, proizvodnja postrojenja i mašina, elektrotehnika i energetska tehnika.

Pročitaj više

Kod RTM postupka koriste se različiti materijali vlakana, materijali jezgra (sendvič ploče sa saćastim jezgrom, poliuretanska pjena, drvo balze itd.) kao i sistemi smole kao na primjer poliesterske, vinilesterske, epoksidne ili fenolne smole. Zahvaljujući fleksibilnim mogućnostima kombinacije različitih vlakana, sendvič elemenata i tečljivih smola mogu se u RTM postupku ispuniti mnogi specifični zahtjevi klijenata.

Nakon stavljanja vlaknastog ojačanja u šupljinu alata, isti se zatvara i u šupljinu se pod pritiskom vrši injektiranje reaktivne mješavine smole, ojačivača i eventualnih katalizatora. Mješavina vrši impregnaciju strukture ojačanja. Potom se temperira kompletan kalup.

Nakon istiskivanja dijela a prije sljedećeg ciklusa proizvodnje neophodno je da se očiste prisutni ostaci smole na alatu sa ulivnika, hranitelja i po potrebi sa ivica.

Karakteristike LRTM postupka:

 • Srednji troškovi investicije
 • Pogodan za srednje i velike serije do 5.000 komada
 • Veličina dijelova do 5 m²
 • Naknadna obrada je smanjena/otpada u potpunosti (Near net shape proizvodnja)
 • Proizvedeni dijelovi imaju visokokvalitetnu površinu koja se može lakirati
 • Visoka sigurnost procesa i ponovljivost
 • Dijelovi imaju veliku čvrstoću

Temperiranje

Proizvodnja plastičnih dijelova često nije završena nakon odgovoarajuće tehnologije proizvodnje. U zavisnosti od specifikacija dijelova, u nastavku serijske proizvodnje plastični dijelovi ostaju po više sati u namjenski izrađenim šablonima na do 80 stepeni u pećima za temperiranje.

Postupkom temperiranja se plastični dijelovi mogu podvrgnuti bržem otvrdnjavanju i plastični materijali ojačani vlaknima dobijaju svoju optimalnu čvrstoću.

Pročitaj više

Termički tretman se načelno vrši prije istiskivanja dijela. Optimalno trajanje pojedinačnih faza temperiranja, temperature i ciklusi temperiranja zavise od materijala i debljine stijenke. Molekule smole se uslijed temperiranja brzo i potpuno povezuju i brže skupljanje zapremine pruža optimalna svojstva plastike.

Moramo da uklonimo niskomolekularne, isparljive sastojke iz naših proizvoda koji bi u suprotnom kod unutrašnjih dijelova ili dijelova kabine mogli imati uticaje na ljudsko tijelo. Željena mehanička svojstva često postižemo tek nakon temperiranja. U međuvremenu su na tržištu dostupni novi tipovi materijala koji gotovo da ne sadrže niskomolekularne sastojke. Zbog regulatornih prepreka klijenti nerado mijenjaju već dokazan materijal za proizvod. Pored toga, načelno bi se zbog gubljenja toplote morali izraditi novi alati za postojeće proizvode. Za klijente to najčešće nije ekonomski atraktivno. Kod novih projekata se isplati razmotriti prednosti niskomolekularnih tipova materijala.

Nakon temperiranja slijede sljedeći koraci obrade, kao robotsko odsijecanje, lakiranje i montaža ugradbenih dijelova.

Automatizovana robotska ćelija za glodanje

Upravo kod plastičnih dijelova sa redom veličine do 13 metara dužine i težinom do 5 tona ništa ne vrijedi najmodernija tehnologija bez odgovarajuće automatizacije. Vrhunac u preduzeću Jaksche predstavlja u velikoj mjeri nezavisna robotska ćelija za glodanje kao automazivano rješenje za glodanje serijskih plastičnih dijelova. Simultano se koriste dva dodatna KUKA robota za glodanje i obrezivanje ivica manjih dijelova.

Pročitaj više

Da bi se serijska proizvodnja mogla odvijati brže i ekonomičnije, Jaksche je uložio u dva kooperirajuća KUKA industrijska robota za automatsku obradu glodanih dijelova. Na taj način Jaksche može da zadovolji želje svojih klijenata u pogledu zadatih tolerancija i preglednosti podataka.

Nezavisna standardna robotska ćelija sastoji se od linearnih jedinica KL400 1CA integrisanih u pod na kojima su instalirana dva robota KR100 i dva mehanizma za vertikalno pozicioniranje KP 1 V proizvođača KUKA sa korisnom nosivosti do 500 kg. Na ovu ćeliju mogu se sa dvije strane na industrijskog robota priključiti različiti plastični dijelovi u svojim šablonima za odsijecanje.

Na taj način mogu se bez problema realizovati jednostavna odsijecanja, ali i kompleksne 3D obrade u kratkim trajanjima taktova. Vremena rada i dostupnost pojedinačnih robota se pomoću simulacije verifikuju i međusobno usklađuju već u fazi planiranja radi optimalnog iskorištenja kapaciteta mašina. SprutCAM softver omogućuje simulaciju i vanmrežno programiranje.

Tehnički podaci:

 • Šest upravljivih osa
 • Maksimalni domet robota 3.501 mm
 • Efikasan hod pomjeranja 10.900 mm
 • Ponovljena tačnost pozicije prema standardu ISO9283 +/- 0,05 mm
 • Najveća brzina 1,8 m/s
 • Automatski izmjenjivač alata
 • Automatski sistem kalibracije
 • KUKA Touch Sense softver za mjerenje sistema očitavanja alata
 • Kapacitet vretena prema standardu ISO30 sa 24.000 min -1

Lijepljenje strukture

Za izradu kompletnih konstrukcionih sklopova i modula prozivoda koristimo već nekoliko godina tenologiju spajanja sa "lijepljenjem". Jaksche preuzima potpunu sistemsku odgovornost za kompleksne poslove montaže. Zahvaljujući adhezivnim procesima spajanja, u mogućnosti smo da realizujemo mašinske dijelove, prenosnike snage, dijelove sa prirubnicama i podsklopove od raznih materijala (titan, aluminijum, čelik itd.).

Pročitaj više

Pored strukturnih primjena, ljepila se mogu koristiti i kao zaptivni i izolacioni materijal.

Kompozitni materijali spojeni tehnologijom lijepljenja nude mnogobrojne prednosti: ravnomjerna raspodjela zatezanja, zaptivenost, termička izolacija, električna provodljivost, premoštavanje tolerancija, sprječavanje kontaktne korozije itd.

Nudimo prostorne i kadrovske preduslove za izvođenje lijepljenih spojeva prema najvišim zahtjevima kvaliteta i bezbjednosti i pružamo vam podršku i kod novih razvoja, konstrukcija ili optimizacija dijelova u pogledu lijepljenih spojeva. Internim uređajima za provjeru i saradnjom sa eksternim laboratorijama za ispitivanje može se dokazano obezbijediti kvalitet naših lijepljenih spojeva.

Lakiranje

Površine spadaju u gotovo svim branšama u najopterećenije oblasti dijelova. Industrijska lakiranja u kombinaciji sa specijalnim premazivanjima osnovnom bojom pružaju visoku zaštitu od korozije i istovremeno oplemenjuju dijelove. Proizvodnja površina sa mat, sjajnim ili strukturnim efektima izvodiva je bez ikakvih napora u oblasti sterilne prostorije za lakiranje u preduzeću Jaksche.

Pročitaj više

Naš stručni tim izvodi industrijska lakiranja finih struktura ili površina visokog sjaja u visokomoderno opremljenoj komori za lakiranje. Moderna oblast sterilne prostorije za lakiranje garantuje najviši kvalitet i tačnost. Čak i veliki dijelovi se mogu bez problema lakirati u našoj velikoj kabini za lakiranje koja ima sljedeće dimenzije 7000 mm x 4080 mm x 2800 mm. Naši procesi i postupci sertifikovani prema ISO standardima i specifičnim standardima klijenata garantuju pridržavanje najviših zahtjeva. Procesima lakiranja koje primjenjujemo garantujemo našim klijentima optimalnu pokrivnu moć, ogromnu blistavost tona boja, izvrstan proces lakiranja i visoku ultraljubičastu otpornost.

Područja primjene:

 • Lakiranje metala i plastike za serije i rezervne dijelove
 • Industrijska lakiranja u posebnim bojama
 • Mat, sjajni i strukturirani efekat površine
 • Upotreba ekološki prihvatljivih vodenih lakova